Taraxacum Nederland

Detemineersleutel Secties

Op deze startpagina kan men een gevonden Taraxacum determineren tot een sectie. Deze secties worden hier verder op aparte pagina's behandeld.

1. Planten zijn klein (5-25 cm) en van droge plaatsen. De diameter van de bloemhoofdjes zijn 25-35 mm. Achenen rood, bruin, bruinviolet van kleur. Omwindselblaadjes vrijwel altijd geknobbeld aan de top........................................................2

1.a Middelgrote tot grote planten (15- 60 cm) van droge tot vochtige plaatsen. Achenen grauwbruin van kleur. De diameter van de bloemhoofdjes zijn 30-60 mm. Omwindselblaadjes zijn zeer zelden geknobbeld...........................................3

2. Bloemen zijn donker(oranje) geel met vaak buisvormige lintbloemen. Achenen zijn grauw van kleur..................................................................Kustpaardenbloem  Sectie Obliqua Dahlst.

Langs de kust (zoutneerslag?) op kalkhoudend zand. In Nederland komt maar een soort  voor, zeldzaam tot zeer zeldzaam van Cadzand t/m Texel in de duinen.

     Sectie Obliqua Dahlst.                 

2a. Bloemen zijn geel tot lichtgeel van kleur en met vlakke lintbloemen. Achenen zijn rood, bruinviolet, bruin tot donkerbruin van kleur........................................................Zandpaardenbloem Sectie Erythrosperma ( Lindeb.) Dahlst.

 

Algemeen in de duinen. Binnen Nederland komen meer dan 25 soorten voor in voornamelijk de duinen: enkele soorten komen voor op pleistoceen zand in het binnenland en langs de grote rivieren

Sectie Erythrosperma (Lindb,) Dahlst.

 

 

3. Buitenste omwindselbladen van de bloemhoofdjes zijn strak aangesloten in knop, bloem en in uitgebloeide stadium.Planten groeien op vochtige plaatsen.............................................. .............4

 

3a. Buitenste omwindselbladen zijn afstaand,teruggekromd of teruggericht tijdens de bloei en in het uitgebloeide stadium. ( zeer zelden aangesloten tijdens knopstadium) Planten groeien op alle plaatsen................................................ 6

4. Omwindselbladen zijn kogelflesvormig.(strak aangesloten omwindselbladen) Bladeren zijn meestal niet gelobt en/of getand....................................................Moeraspaardenbloem Sectie Palustria Dahlst.

 

In Nederland komen 6 soorten voor in boezemlandjes , kwelders en in graslanden die periodiek overstromen. De meeste van deze soorten zijn sterk bedreigd.

Sectie Palustria Dahlst.

 

 

4a. Omwindselbladen zijn komvormig tot afstaand. Bladeren zijn gelobt en vaak getand...........................................5

 

5. Onderkant van de buitenste lintbloemen niet roodachtig gestreept. Stuifmeel aanwezig................................................Hooilandpaardenbloem Sectie Celtica A.J.Richards

 

Deze sectie komt optimaal voor in weinig bemeste hooilanden (blauwgraslanden) en /of  in tuinen en parken op schrale gronden.

 

 

Sectie Celtica A.J.Rich.

 

5a. Onderkant buitenste lintbloemen sterk rood gestreept. Meestal ontbreekt het stuifmeel................................................Schraallandpaardenbloem Sectie Frugalia Meijer (in voorbereiding)

Deze nieuwe sectie wordt wijdverspreid in het gehele land aangetroffen in onbemeste graslanden en/of schraallanden. Tegenwoordig komt deze sectie het meest voor in het noorden van het land. Er komen in Nederland meer dan 7 soorten voor. De "echte" Taraxacum nordstedtii komt alleen voor in het kustgebied.Deze sectie kent nog vele onbekende soorten.

Sectie Frugalia ( in voorbereiding)

 

6. Middennerf van de bladeren zijn aan de bovenzijde( soms ook aan de onderzijde) gestreept in een patroon van groene streepjes in het rood. De bladlobben zijn eenvoudig en regelmatig. Buitenste omwindselblaadjes zijn afstaand tot losjes aanliggend. In knopstadium soms aanliggend. Bladstelen zijn meestal ongevleugeld tot smal gevleugeld.  Bloemknoppen opvallend zwart gekleurd..............................................Gestreepte haakpaardenbloem Sectie Hamata H.Ollg.

 

In Nederland komen meer dan 25 soorten voor op plaatsen die niet tot matig worden bemest. Komt ook veelvuldig voor in de stedelijke gebieden.

 

 

Sectie Hamata H.Ollg.

 

6a. Middennerf van de bladeren zonder een streepjespatroon. De bladlobben zijn onregelmatig en veelal gecompliceerd. Buitenste omwindselbladen zijn afwisselend teruggekromd tot teruggeslagen. In de knop vrijwel nooit aanliggend. Bladstelen vaak gevleugeld tot breed gevleugeld.............................................7

 

7. Bladeren duidelijk zwartviolet gevlekt in combinatie met afstaande omwindselbladen....................Gevlekte paardenbloem Sectie Naevosa M.P.Chr.

Sectie Naevosa M.P.Chr.

In Nederland is maar 1 soort bekend binnen deze sectie namelijk Taraxacum euryphyllum (Dahlst.) M.P.Chr. Deze soort kwam voor op het  waddeneiland Texel in weinig bemeste en brakke terreinen. Zeer zeldzaam! Verder onderzoek is noodzakelijk. Recent ( 2019) gevonden op Schiermonnikoog.

7a. Bladeren zijn niet gevlekt in combinatie met omwindselbladen teruggekromd tot teruggericht, zelden iets afstaand................................................8

 

8. Bloemen zonder stuifmeel. Helder geel. Buitenste lintbloemen zijn vaak gootvormig. Bladeren donkergroen. Bladstelen zijn donkerrood van kleur.....................................Noordelijke paardenbloem Sectie Borea Sahlin

Sectie Borea Sahlin

Binnen deze sectie komen 2 zeldzame soorten voor in Nederland.

8a. Bloemen met stuifmeel. Bladstelen van groen tot rood gekleurd. Bladeren van licht tot donkergroen. Buitenste lintbloemen niet gootvormig............................................................9

 

Bloemen met veel stuifmeel. Bladstelen groen en ongevleugeld. Bladeren donkergroen kaal tot iets behaard.........................................................................Stekelige paardenbloem Sectie Macrodonta M.P.Chr.

 

 

    Sectie Macrodonta M.P.Chr.

Taraxacum tenebricans (Dahlst.) Dahlst. en Taraxacum sublaeticolor Dahlst. zijn tot nu toe de enige twee soorten binnen deze sectie in Nederland.

 

 

9a. Bloemen met weinig tot veel stuifmeel. Bladstelen van groen tot rood gekleurd. Bladstelen van ongevleugeld tot sterk gevleugeld. Bladeren licht tot donkergroen. Omwindselbladen van terugkromd tot sterk teruggericht, zelden afstaand. Bladeren zeer variabel en vaak sterk ingesneden en getand. Planten zijn vaak duidelijk behaard..................................................Weidepaardenbloem Sectie Ruderalia Kirschn.& Step. et H.Ollg.

 

 

 

 

 

Sectie Ruderalia Kirsch.&Step. et H.Ollg.

 

In Nederland zijn binnen deze sectie meer dan 200 soorten gevonden. Naar schatting komen er binnen Nederland meer dan 1000 soorten voor. Verder onderzoek is noodzakelijk, omdat de arealen van paardenbloemen snel achteruitgaan!