Taraxacum Nederland

Sectie Celtica A.J.Rich.                 Hooilandpaardenbloem


In 1985 is door de bekende Britse Taraxacoloog A.J. Richards de Sectie Celtica afgescheiden van de sectie Spectabilia. Ook zijn er enkele soorten uit de toenmalige Sectie Vulgaria (nu Sectie Ruderalia) toegevoegd aan deze sectie.

De huidige nieuwe Sectie Frugalia is afgescheiden van de Sectie Celtica. De overgebleven soorten uit deze sectie zijn vrij algemene soorten.

De Sectie Celtica heeft een Atlantische verspreiding en is kenmerkend voor vochtige niet tot matig bemeste weilanden. Voor het merendeel zijn het kleine soorten.

 

De Sectie Celtica is nauw verwant aan de Sectie Hamata maar heeft bloemknoppen die donkergroen zijn en soms enigszins berijpt. Buitenste omwindselblaadjes zijn in knoptoestand altijd aangesloten. De bladstelen zijn bij de meeste soorten gevleugeld. Verder heeft de Sectie Celtica ook een streepjespatroon van groene streepjes in het rood.

De bekende  Britse Taraxacaloog A.J.Richards op excursie

         Kenmerkend bladrozet sectie Celtica


Determineersleutel

1.Stuifmeel(pollen) niet aanwezig.........................................Taraxacum unguilobum Dahlst.

Bladeren vrij kaal en de bladsteel is groen tot iets rose , ongevleugeld. Middennerf groen tot iets gekleurd. Zijlobben zijn gekromd, deltavormig,toegespitst en niet ingesneden. Bovenkant zijlobben niet getand, onderkant met een opvallende tand.Eindlob niet groter dan de zijlobben. Interlobben vrij smal. Bloemsteel onder bloemhoofdje behaard. Buitenste omwindselblaadjes losjes aanliggend ,3-4 mm breed, breed gerand. De buitenste omwindselblaadjes zijn vrijwel groen.

Verspreiding: Onvoldoende bekend in NL. Kwam ooit voor op Texel.

     Lectotype Taraxacum unguilobum Dahlst.

1a. Stuifmeel (pollen) aanwezig...................................................................................2

2. Bladeren kaal tot vrijwel kaal.................................................................................. 5

2a.Bladeren behaard..................................................................................................... 3

            Taraxacum duplidentifrons Hagl.

 

 

3. Bladeren behaard met vele korte haren,stijlen vrijwel zwart van kleur.......................................

.............................Taraxacum duplidentifrons Hagl.

Bladsteel  en middennerf donkerrood.Zijlobben zijn kort driehoekig en scherp toegespitst. De zijlobben zijn fijn getand en ook met grotere tanden, soms zijn de bovenste zijlobben ongetand. Interlobben smal en vaak met een gekleurd randje.Eindlob koepelvormig tot driehoekig. Buitenste omwindselblaadje zijn berijpt en aanliggend tot afstaand, tot 3 mm breed en iets gerand. Bloemsteel onder het bloemhoofdje sterk behaard. Buitenste lintbloemen donker gestreept met een zwart topje.

Verspreiding: Deze soort is algemeen op arme zandgronden in bermen en tuinen

3a. Bladeren lang tot wollig behaard........................................................................4

Holotype Taraxacum akteum Hagendijk et v.Soest & Zevenbergen

 

4. Bladeren behaard, zijlobben,2-4, kort driehoekig uitstaand. De lintbloemen zijn aan de onderzijde geel van kleur................Taraxacum akteum Hagendijk, van Soest et Zevenbergen

Bladsteel licht rose van kleur. Zijlobben kort driehoekig afstaand en de bovenkant  ongetand, De onderkant van de zijlobben met enkele driehoekig tanden. Interlobben vrij kort en iets getand. Interlobben zijn niet donker gerand. Eindlob breed driehoekig tot helmvormig, met een enkele tand. Omwindselblaadjes komvormig aanliggend en meer dan 3,5 mm breed.

Verspreiding: Zeldzame soort in NL.

 

4a.Bladeren vrij sterk behaard, met 4 tot 6 zijlobben. De lintbloemen zijn aan de onderzijde roodviolet gestreept.............................................Taraxacum rubrisquameum M.P.Chr.Bl

Bladsteel en eveneens de middennerf roodachtig gekleurd. Zijlobben afstaand smal driehoekig tot bijna lijnvormig.De voorkant van de zijlobben met enkele grove tanden en kleine tandjes. De zijlobben staan meestal dicht opeen. Interlobben getand en het randje en bladoppervlak gekleurd. Eindlob driehoekig tot helmvormig. Buitenste omwindselblaadjes afstaand tot iets teruggekromd,tot 3 mm breed en niet gerand.

Verspreiding: Vooral in de kustgebieden vrij algemeen

5.Omwindselbladen breder dan 3.5 mm........................................................6

5a. Omwindselbladen smaller dan 3.5 mm.................................................................11

 

 

6. Omwindsel duidelijk komvormig en aanliggend.....................................................7

6a. Omwindselbladen zijn losjes aanliggend tot afstaand..........................................................................................................................9

      Holotype Taraxacum excellens Dahlst.

7. Omwindsel duidelijk purper gekleurd...........................................Taraxacum excellens Dahlst.

Bladsteel gevleugeld lichtrood, middennerf tot sterk donkerrood. Zijlobben talrijk tot meer dan 6 en dicht opeen. Zijlobben zijn kort driehoekig, vrij kort, en zijn tot vrijwel ongetand tot sterk driehoekig getand. De toppen van de zijlobben zijn vaak omhoog gericht. Interlobben met een zwarte rand, meestal ook het bladoppervlak.Eindlob is driehoekig met enkele tanden en soms ingesneden.Buitenste omwindselblaadjes komvormig aanliggend en niet gerand.

Verspreiding: Verspreiding niet goed bekend. Er schuilen vermoedelijk nog 4 andere soorten binnen deze soort. Deze groep moet waarschijnlijk als nieuwe sectie worden beschreven Sectie Excellentia Meijer ined.

Verspreidingskaart

7a.Omwindsel duidelijk groen gekleurd............................................................................8

 

8. Bladsteel niet of nauwelijks gevleugeld, felrood tot in het onderste deel van de middennerf...........................................................................................Taraxacum gelertii Raunk.

Zijlobben 3-4, vrij kort.vrijwel ongetand tot op de lagere lobben met enkele kleine tandjes Interlobben niet gekleurd. Eindlob in het algemeen stomp. Buitenste omwindselblaadjes komvormig, aanliggend tot iets afstaand, witgerand. Stijlen vuilgroen van kleur.

 

Verspreiding: Algemene soort op schrale tot vochtige plaatsen. Komt ook veel in tuinen voor.


8a. Bladsteel niet gevleugeld, rood gekleurd. Middennerf niet rood gekleurd........................................Taraxacum gelertiiforme M.P.Christ.

Zijlobben 2-3, lang toegespitst en vrijwel ongetand.Interlobben ook vrijwel niet getand en soms een beetje geplooid.Niet gekleurd. Eindlob sterk verlengd helmvormig, spits. Buitenste omwindselblaadjes losjes afstaand. zwak wit gerand. Stijlen vuilgroen van kleur.

 

Verspreiding: onvoldoende bekend in Nederland.

               Taraxacum haematicum Hagl.

9. Omwindselblaadjes zijn duidelijk purper gekleurd..............................................................Taraxacum haematicum Hagl.

Bladsteel rood van kleur. Zijlobben,4-6, driehoekig,toegespitst en aan de voorkant getand tot soms ingesneden. Interlobben zijn smal, getand sterk violet van kleur.Bladeren aan de onderzijde dicht en lang behaard. Omwindselblaadjes aanliggend tot losjes afstaand en meer dan 3,5 mm breed. Buitenste omwindselblaadjes duidelijk breed gerand.

 

Verspreiding: zeldzame soort in NL. Komt vooral voor in zilte tot brakke graslanden.

9a.Omwindselblaadjes groen tot soms iets gekleurd........................................................10

 Holotype Taraxacum flevoense Hagendijk et v.Soest & Zevenbergen

10. Zijlobben 3-4 .........................Taraxacum flevoense Hagendijk & van Soest et Zevenbergen

Bladsteel roodachtig van kleur en iets gevleugeld. Zijlobben teruggekromd tot afstaand. Bladtoppen vaak iets tongvormig verdikt en dan sterk opgericht.Voorkant van de zijlobben vaak ingesneden en met enkele tanden overgaand in de interlobben.  Eindlobben driehoekig met terugekromde zijlobjes en tongvormige top. Buitenste omwindselblaadjes losjes aanliggend tot afstaand. Buitenste omwindselblaadjes tot 5 mm breed en breed gerand en iets purperrood aangelopen.

Verspreiding: Heeft in NL een klein areaal van Zuidwest -Friesland tot de noordelijk Veluwe kust. Zeldzame soort.


       Taraxacum prionum Hagendijk & van Soest et Zevenbergen

10a. Zijlobben 4-5........................Taraxacum prionum Hagendijk & van Soest et Zevenbergen

Bladsteel purperrood en duidelijk gevleugeld. Ook de middennerf is sterk roodachtig. Zijlobben breed driehoekig en geleidelijk overgaand in de interlobben.De lagere zijlobben zijn getand,  Interlobben met enkele tanden. Eindlob is kort met een klein tongvormig topje. Buitenste omwindselblaadjes aanliggend tot afstaand en meer dan 3,5 mm breed, gerand.

Verspreiding: zeldzame soort in NL.

11. Omwindselblaadjes roodpaars gekleurd. Vaak met bladachtige schutbladen aan de hoofdjessteel. Eindlob helmvormig..................................................................................Taraxacum bracteatum Dahlst.

Bladsteel en middennerf sterk purperrood. Zijlobben driehoekig waarvan de topjes soms opgericht zijn. De onderste zijlobben duidelijk getand. Interlobben duidelijk zwartachtig gerand. Soms ook het bladoppervlak zwart gekleurd gevlekt. Omwindselblaadjes aanliggend en niet gerand en tot 3,5 mm breed. Vaak met vele schutbladachtige tanden.

Verspreiding: Vrij algemene soort in NL


                                                                                             Taraxacum bracteatum Dahlst.

11a. Omwindselblaadjes groen gekleurd............................................................................12


       Holotype Taraxacum beeftinkii Hagendijk et v. Soest & Zevenbergen

 

12. Zijlobben 3...............................................................................................Taraxacum beeftinkii Hagendijk & van Soest et Zevenbergen

Bladeren zijn kaal en de bladsteel is wijnrood gekleurd, ongevleugeld. Zijlobben  iets haakvormig gekromd, de bovenkant ongetand, onderkant met enkele kleine tandjes. Interlobben ongetand en randje iets gekleurd. Eindlob kort helmvormig, stomp. Buitenste omwindselblaadjes iets berijpt, donkergroen. Buitenste omwindselblaadjes losjes aanliggend en tot 3,5 mm breed, duidelijk smalgerand. Hoofdjessteel vrijwel kaal

 

Verspreiding: Vrij zeldzaam in het deltagebied van Zeeland en Zuid-Holland. In iets ziltige weilanden.

 

Verspreidingskaart

 

12a.Zijlobben 4-6...........................................................................Taraxacum hebelobum Hagendijk & van Soest et Zevenbergen

Plant vrijwel kaal met een sterk roodachtige steel en middennerf. Zijlobben staan dicht opeen  en kort driehoekig. De bovenste zijlobben zijn stomp en vaak opgericht. De onderste zijlobben zijn scherp toegespitst en met tandjes. Verder vrijwel ongetand. Interlobben  met een zwart randje. Eindlob vrijwel kort driehoekig met teruggekromd zijlobjes. Buitenste omwindselblaadjes zijn sterk donkergroen, in gedroogde toestand bijna zwart.Omwindselblaadjes staan af tot iets teruggekromd, 3,5 mm breed, zwak gerand.

Verspreiding: Zeldzame soort in NL


     Holotype Taraxacum hebelobum Hagendijk et v. Soest & Zevenbergen