Taraxacum Nederland

Sectie Palustria Dahlst.                  Moeraspaardenbloemen


Alle soorten binnen deze sectie zijn sterk bedreigd en zijn misschien al uitgestorven. Dit komt grotendeels door de verdwenen habitats van vochtige en onbemeste weilanden en kwamen daarbij ook vaak voor in een brak milieu.

Nieuw veldonderzoek naar het nog voorkomen van deze soorten in Nederland is erg belangrijk!

Hopelijk helpt deze determineer sleutel tot het weer terugvinden van de meest bedreigde paardenbloemsoorten binnen deze sectie in Nederland.

 


Determineersleutel

Sectie Palustria

Sleutel voor het determineren van de soorten binnen de sectie Palustria

 

1. Bladen ongedeeld met vele korte tanden. Omwindselblaadjes sterk aangesloten en smal gerand. Omwindselblaadjes zijn opvallend roodzwart van kleur....................................................................Taraxacum pauckertianum Hudziok

          Taraxacum pauckertianum Hudziok

 

Taraxacum pauckertianum Hudziok is mogelijk uitgestorven en voor het laatst gezien en verzameld door Piet Oosterveld. Nader onderzoek is nodig.

 

 

1a. Bladeren met duidelijke zijlobben......................................................................... 2

2. Bladen met 1-3 (4) zijlobben. Stuifmeel ontbrekend...............................................3

2a Bladen met vele zijlobben. Stuifmeel aanwezig.................................................... 4

 

Opmerking: Het vaststellen van het wel of niet aanwezig zijn van stuifmeel(pollen) kan men beter vaststellen door een bloemknop open te maken.Tijdens de bloei kunnen pollen inwaaien!

 

3.Omwindselblaadjes losjes aangesloten en geleidelijk toegespitst. Omwindselblaadjes zijn niet of onduidelijk gerand en vaak purperrood gekleurd. Zijlobben van de de bladeren onregelmatig, 2-3, lang en duidelijk scherp toegespitst. Interlobben met enkele kleine tanden

.........................................................Taraxacum gelricum van Soest

 

Van Taraxacum gelricum van Soest waren nog twee vindplaatsen bekend met een onbekende toekomst. Recent (2017) teruggevonden bij Veenendaal. Was ook bekend van de Grebbevallei.

Herbariummateriaal van Taraxacum gelricum van Soest

 

3a. Omwindselblaadjes sterk aangesloten en tot vrij abrupt toegespitst. Omwindselblaadjes zijn duidelijk witachtig gerand en tot licht rose gekleurd. Zijlobben van de bladeren,1-3, kort toegespitst en met een spaarzame korte tand. Interlobben zijn gaafrandig............................................................Taraxacum palustre (Lyons) Symons

         Taraxacum palustre (Lyons) Symons

 

 

4. Omwindselblaadjes breed en duidelijk gerand...............................................  5

4a.Omwindselblaadjes vrij smal en onduidelijk gerand.....................................  6

5. Omwindselblaadjes breed en duidelijk gerand,12-16, aangesloten en gelijk van lengte. Zijlobben van de bladeren,2-4, regelmatig en iets teruggekromd met een enkele tand. De interlobben gaaf tot iets getand..................................................................Taraxacum hollandicum van Soest

 

Taraxacum hollandicum van Soest is na Taraxacum palustre (lyons)Symons nog de meest algemene soort binnen deze sectie in Nederland. Gaat vooral achteruit in individuenaantallen op de bekende vindplaatsen. Recent is deze soort op verschillende plaatsen teruggevonden bij Hasselt. Mogelijk zijn dit de grootste populaties van Nederland!

 

 

           Taraxacum hollandicum van Soest

 

 

5a.Omwindselblaadjes smal gerand,10-14, losjes aangesloten tot iets afstaand. Interlobben zijn duidelijk zwartachtig gekleurd en met grove tanden.................................................................Taraxacum udum Jordan

 

Taraxacum udum is extreem zeldzaam in Nederland en verder onderzoek moet uitwijzen of deze soort uitgestorven is. Onderzoek is dringend nodig!

              Taraxacum frisicum van Soest

 

 

6. Omwindselblaadjes vrij smal en onduidelijk gerand,13-19, aangesloten en vaak purperkleurig. Zijlobben van de bladeren,3-5, uitstaand en toegespitst, gaaf en soms met een enkele tand. Interlobben gaaf met soms een enkele tand...............................................................................Taraxacum frisicum van Soest

 

Taraxacum frisicum van Soest was vroeger in Friesland een algemene soort. Sinds de jaren negentig van de vorige eeuw was de soort niet meer aangetroffen op de vanouds bekende groeiplaatsen in de Friese boezemlanden. Taraxcum frisicum van Soest groeide alleen nog op Terschelling.

Sinds 2015 is Taraxacum frisicum van Soest weer teruggevonden in grote populaties bij Workum en in mindere mate ook bij Molkwerum. Recent (2017) is Taraxacum frisicum van Soest  weer gevonden op 5  locaties in Friesland.

 

 

      Achenen Taraxacum frisicum van Soest

Herbariummateriaal van Taraxacum anglicum Dahlst.

 

 

6a.Omwindselblaadjes vrij smal en onduidelijk gerand,7-9, aangesloten en niet gekleurd. Zijlobben van de bladeren,2-3(4), afstaand en vrij scherp toegespitst en vaak met een lang uitgetrokken bladtop, met enkele grote tanden. Interlobben, vooral naar de bladsteel toe, met vele kleine tandjes.....................................................................................Taraxacum anglicum Dahlst.

Taraxacum anglicum Dahlst. Oude ijsbaan bij Hasselt

 

Taraxacum anglicum Dahlst. is sterk achteruitgegaan en is op veel plaatsen verdwenen. Deze soort is zeer zeldzaam en kwetsbaar. Taraxacum anglicum Dahlst. is tot nu toe gevonden bij Workum en bij Hasselt.